Record details

Name
    Ondráček, Vratislav
Author of Article
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina