Record details

Name
    Oružinský, Viliam
Author of Article
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch
    Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov