Record details

Name
    Otava, Jiří, 1950-
Author of Article
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
    Correlation of Lithological Markers within the Moravian-Silesian Culm
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geology of the Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Hranická propast očima geologů
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Květnice nejen ametystová
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
    Material evidence of granulite uplift in Variscan siliciclastics: SE Bohemian Massif
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Netradiční využití vápenců v Itálii
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet Geochemistry and Mica Dating
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    V nejhlubší rumunské jeskyni
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)