Record details

Name
    Přichystal, Antonín
Author of Monograph
    Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua
    Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua
    Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
    Geologická mapa okolí Somota (Nikaragua) 1:50 000
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
    IV INTERNATIONAL PETROARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM - BOOK OF ABSTRACTS
    Lithic chipped industry of the Bell Beaker culture in Moravia and its East-Central European context
    Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance
    Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua
    Mapa geológico del territorio de Somoto (Nicaragua)1:50 000
    Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
    Neolitické sídliště Těšetice-Kyjovice z pohledu kamenných surovin broušených artefaktů
    Petrographical and Geochemical Characterization of Obsidian Sources in Turkey
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
Author of Article
    206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
    206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
    Application of magnetic susceptibility on polished stone tools from Western Hungary and the Eastern part of the Czech Republic (Central Europe)
    Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava.
    Bell Beaker lithic industry in Moravia (Czech Republic)
    Contribution to the Question of Chipped Stone Industry the Moravian Bell Beaker Culture
    Country report: Czech Republic (Brno)
    Country report: Czech Republic (Brno)
    Country report for 1999. Czech Republic (Brno)
    Čelechovice na Hané. Silicitová sekera.
    Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
    Český masív - platformové predpolie Álp a Karpát
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Devonské polštářové lávy z jižní části vrbenské skupiny (silezikum)
    Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
    Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes.
    Dobývání surovin v pravěku na území České republiky
    Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fragment sekeromlatu z Palhance, část Opavy. Příspěvek k významu spolupráce archeologie a petrografie.
    Geological structure of the eastern part of the Bohemian Massif. Phanerozoic sedimentary cover
    Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
    Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
    Geologická historie Králova Pole
    Geologický vývoj Babího lomu a jeho okolí
    Gravettian occupation of the Beckov Gate in Western Slovakia as viewed from the interdisciplinary research of the Trenčianske Bohuslavice-Pod Tureckom site
    Hradčovice (okr. Uherské Hradiště)
    Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín
    K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.
    Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy
    Kamenné moždíře a jejich horninové složení
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách.
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny předneolitického osídlení v jižních Čechách
    Kamenný stůl na Čertově mlýně (1207 m) v Moravskoslezských Beskydech - dolmen nebo pseudodolmen?
    Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.
    Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov
    Listovitý hrot z Jaroslavi, okres Pardubice
    Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for the extraregional networks
    Lithic Raw Materials
    Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála
    Lower Carboniferous ultrapotassic lamprophyres near the Bohemicum/Moldanubicum boundary: an example from the Železné hory Mts. (Czech Republic)
    Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
    Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamnice river canyon, Czech Republic
    Metabasites - the key raw material for Neolithic shoe-last celts and axes in Central Europe
    Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
    Minerály těšínitů jako ostřivo v keramice púchovské kultury na výšinné lokalitě Okrouhlá u Staříče nedaleko Frýdku-Místku
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Moře v prostoru dnešního Moravského krasu
    Nález silicitové sekery z Veselíčka na Přerovsku
    Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech.
    Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
    Neue Untersuchungen zum Kalkoolith der Venus von Willendorf
    Non-destructive determination of 87Sr/86 Sr isotope ratios in early Upper Paleolithic human teeth from the Mladeč Caves - preliminary results.
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
    Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005
    Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic
    Petrografický rozbor štípané a broušené industrie z protoúnětického pohřebiště v Pavlově.
    Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť
    Petrografický výzkum valounového souboru z Mušova
    Petrographische Bestimmung der Rohstoffe der gespaltenen Artefakte von der mesolithischen Station in Hořín (Bez. Mělník)
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian Zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Pravěké hornictví na území České republiky
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině
    Přírodní podmínky
    Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
    Sekery ze železné rudy z Oderské brány
    Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině
    Silicite axes of central Poland provenience in Moravia
    Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
    stimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty unit (Outher West Carpathians)
    Stone raw materials of Precolumbian inhabitants in the area of Cordillera Los Maribios (Pacific Nicaragua, Central America)
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
    Surovinová základna štípaných industrií v předneolitickém osídlení jižních Čech
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic.
    Surowce kamienne morawskich inwentarzy krzemieniarskich z wczesnego okresu epoki brazu
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season
    Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season.
    Unikátní nález silicitové sekery z Hluku
    Unusual raw materials chipped during prehistory in the Bohemian Massif (Czech Republic, Central Europe)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
    The VIIIth International Flint Symposium in Bochum, Germany.
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu
    Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně.
    Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov)
    Zdroje kamenných surovin
    Zpráva o činnosti skupiny geoarcheologie na Katedře geologie a paleontologie PřF MU v roce 1999