Record details

Name
    Pačes, Tomáš
Author of Monograph
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Desarollo de las aguas termales y minerales en el Perú
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
    Geochemické faktory pro geotermii
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Kontrolní den k Průběžné technické zprávě č.1
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Simulace podzemních procesů v hydrogeologické struktuře žulového pně Podlesí
    Úvod do hydrogeochemie
    Voda jako geotermický faktor
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Author of Article
    Anthropogenic Gd in Surface Water,drainage system, and the water supply of the city of Prague, Czech Republic
    Assessing drinking water quality in Northern Latium by trace elements analysis
    Bestimmung von Einzelöstrogen im Oberflächwasser des Einzugsgebietes der Stadt Prag (Tschechische Republic)
    Budgets of Pb and Cd in soils and critical time to reach a harmful level
    The Cenomanian and Turonian Aquifers of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Chapter 7. Quarternary and exogenous processes
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil - Water System
    Critical loads of heavy metals in soils
    Critical time, critical load and target load to reach garmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Experimental sites in the NIPHYS/CANIF project
    Experimental sites in the NIPHYS/CANIF project
    Geochemical and isotopic characteristics of the waters from crystalline and sedimentary structures of the Bohemian Massif
    Geochemistry of secular evolution of groudwater
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrogeological basin of Prague (Czech Republic)
    Kapitola 5 Hydrogeochemistry
    Long term chemical behavior of groundwater in granite with low permeability
    Magmatic and fossil components of mineral waters in the Eager-river continental rift
    Metal and sulfate mobilization and consecutive decontamination at a toxic waste landfill
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Mining of uranium by acid leaching and its environmental consequences
    Model analysis of carbon and nitrogen cycling in Picea and Fagus forests
    Model analysis of carbon and nitrogen cycling in Picea and Fagus forests
    Origin of lead in eight central European peat bogs determined from isotope ratios, strengths, and operation times of regional pollution sources
    Production of dissolved organic carbon in forest soils along the North-South European transect
    Reconstruction of past climate conditions over central Europe from groundwater data
    Sources of lead pollution in Central Europe over the past 200 years
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovske hory Mountains (Czech Republic): genesis by water - rock interaction and deep - seated CO2
    Spatial variability and long-term trends in mass balance of N and S in central European forested catchments
    Spatial variability and long-term trends in mass balance of N and S in central European forested catchments
    Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume
    Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite
    Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
    Weathering of rocks in soil budgets of trace metals