Record details

Name
    Pačesová, Magdalena
Author of Article
    The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia
    Geochemistry and geochronology of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988