Record details

Name
    Palas, Miroslav
Author of Article
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem