Record details

Name
    Pelíšek, Josef, 1909-1993
Author of Article
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy
    Columbit z pegmatitu u Kovářové
    Diopsid ze skarnu od Petrova u Kunštátu
    Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů
    Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
    Formy kryogenního zvětrávání žuly v Jihlavských vrších
    Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
    Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
    Fosilní zvětraliny nejbližšího okolí Brna
    Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
    Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů
    Kryogenní formy reliéfu v horském krasu střední Jugoslávie
    Kryogenní formy reliéfu ve vrcholových oblastech polského národního parku
    Kvartérně geologická konference v polském Pobaltí
    Lepidokrokit a goethit od Kunštátu na Moravě
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Nález meteoritů chondritů u Brna
    Nález vltavínů v pleistocenní terase u Brna
    Natrolit v krystaliniku severozápadní Evropy
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě
    Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice n. Pernštejnem
    Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Pedogeografický přehled Dánska
    Přírodní rezervace a národní parky Černé Hory
    Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
    Selektivní zvětrávání cenomanských pískovců v okolí Kunštátu
    Soliflukční formy reliéfu v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika
    Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
    V horách Transylvánských Alp v Rumunsku
    Výskyty thufurových kryogenních forem reliéfu na středním Slovensku
    Význam a využití mineralogických analýz v pedologii
    Wolframit od Věchnova na severozápadní Moravě