Record details

Name
    Pišút, Peter
Author of Article
    Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov)
    Palaeogeoecological development of the Dudváh floodplain on the basis of the pollen analysis (Slovakia)
    Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia)
    Palynologický výzkum aluviálních půd paleomeandrů Žitného ostrova (Slovensko)
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko)
    Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
    Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko)
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Vývoj nivy Dudváhu
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf