Record details

Name
    Planderová, Eva
Author of Article
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    Aplikácia palinológie v hydrogeochémii
    Bio- and ecostratigraphical evaluation of paleozoic sediments from the area of the Zemplínske vrchy Mts.
    Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
    Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
    Correlation of two Mediterranean fossil sites with those of the Paratethys region by the aid of palynology
    The International Symposium: "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes during the Cretaceous and Tertiary", Bratislava 13th to 20th September 1992
    Knowledge on fossil flora of the Handlová-Nováky lignite basin obtained from the VT-D-5 drillhole
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Microfloristic Changes during the Miocene in Central Paratethys Region
    Microfloristic characterization of the Pontian from Slovakia
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
    On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
    Paleozoic palynomorph assemblages from eastern Serbia
    Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
    Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region
    Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
    Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia
    Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
    Upper Triassic sporomorphs from the substratum of the Vienna basin
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    The very last phase of the Permian from the microfloral point of view
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie)