Record details

Name
    Procházka, Václav
Author of Monograph
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
Author of Article
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
    ETR en mar-sedimentoj
    Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study
    Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Jihočeská pravěká až vrcholně středověká keramika bohatá grafitem: chemická a mineralogická charakteristika
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Origin of monazite?xenotime?zircon?fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rock-forming Accessory Minerals in the Granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic