Record details

Name
    Ptáček, Jiří
Author of Monograph
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
    Studie dobývání chodbicováním se stabilními mezichodbovými pilíři
    Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Author of Article
    Alternative methods for RQD parameter determination
    Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
    Development of stess-strain fields based on paleostress analysis and recent stres-masurement in the Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
    Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
    Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
    Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
    Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Rock mass fracturing in main gate roof behind advancing longwall face
    The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Seismic effect of destress rock blasting
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Stress State Determination and Prediction in Rock Mass with Rockburst Risk in Ostrava-Karvina Coal Basin
    Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Structural and stress analysis of mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR