Record details

Name
    Radvanec, Martin
Author of Article
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Exhumation Path of Retrogressed Eclogite from Biskupice, Gföhl Terrane
    Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
    Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Mobilization of Metals from the Lower Palaeozoic Black Metapelites during Metamorphic Events (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Soil geochemical prospection in the Medzev-Prakovce-Košice trangle area
    Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika