Record details

Name
    Rezek, Karel
Author of Article
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bismutin z Háje na Chomutovsku
    Chromit z roveňského pásma v Kutné Hoře
    Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu
    Geochemical study of selected minor elements in polymetallic nodules and crust from eastern part Clarion-Clipperton fracture zone, Pacific Ocean
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Humboldtin z Lomnice u Sokolova
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
    Verlamoffit z lokality Bajan Mod v Mongolsku
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky