Record details

Name
    Roubíček, V.
Author of Monograph
    Chemie uhlí a jeho využití
    Technologie plynných paliv
    Uhlí - zdroje, procesy, užití
    Utilization of Coal Trends Towards Dewelopment
    Vývojové trendy užití uhlí
Author of Article
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    Badanie struktury smól z wegla kamienego i brunatnego za pomoca spektroskopii lH i 13C FT HR NMR
    Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
    Co-Pyrolysis of Coal and Polymeric Materials
    Co-pyrolysis of coal with organic wastes
    Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1. Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples
    Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3. Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Comparative co-pyrolysis coal/waste plastics
    The Czechoslovak Coal Base and Possibilities for Its Utilization
    Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
    Environmental Impact of Coal Utilisation Technologies
    Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy
    Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by Means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy
    Je černé uhlí perspektivní surovina?
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Perspektivy využití černého uhlí v České republice
    Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization
    Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization
    Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould
    Thermophysical Properties of Hard Coals and the Relations to Coal Rank, Chemical Structure and Porous Texture
    Use of Coke from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
    Use of Cokes from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
    Utilization of coal in the Czech Republic, review/overlook