Record details

Name
    Rudinec, Rudolf
Author of Article
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Geotermálne ložisko na východoslovenskom neogéne viazané na pochovanú vulkanickú štruktúru Beša-Čičarovce
    Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku
    Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
    Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    Die Ostslowakei und ihre perspektiven Möglichkeiten für den Bau geothermaler Kraftwerke
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Štruktúra Lipany a niektoré zaujímavé geologické a ropno-geologické výsledky
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986