Record details

Name
    Solín, Ľubomír
Author of Article
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia