Record details

Name
    Souček, Kamil
Author of Monograph
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Sběr a vyhodnocení dat ze 4 napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v rámci projektu MPO FR-TI3/325
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
Author of Article
    Adhesion of polyurethane grouts and their application for reinforcing of rock mass
    Alternative methods for RQD parameter determination
    Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions
    Analysis of surface movements from undermining in time
    Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
    Chemical grouting - laboratory study of chemical grouts and geocomposites properties
    Chemical grouts influence on mechanical properties of coal - Laboratory research
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Confronting the texture and composition of the stones from upper and lower urinary tract
    Conical borehole strain gauge probe applied to induced rock stress changes measurement
    Conical strain gauge probe for stress measurement (delopment)
    Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
    Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
    Curing of epoxy systems at sub-glass transition temperature
    Development of stess-strain fields based on paleostress analysis and recent stres-masurement in the Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
    First experiences of rock stress changes measurement by conical gauge probe
    First results of conical borehole strain gaugage probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Gabriela locality: Starting geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining
    Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
    GNSS observations in the Gabriela locality
    GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Horizontal Stress field of carboniferous massif in Eastern Czech part of the Upper Silesian Basin
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
    Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot
    Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou
    Laboratory research of coal geocomposits - some results
    Laboratory research of Coal geocomposits - some results
    Laboratory research of sealing possibilities of cohesionless soils by means of chemical grouts
    Laboratory testing of chemical grouting effects in rocks
    Laboratory Testing of Chemical Grouts
    Long-hole destress blasting for rockburst control during deep underground coal mining
    Measurement of stress change tensor by conical gauge probe
    Measurement of stress tensor and stress changes induced by progress of long wall
    Measurements of Primary Horizontal Stresses in the Czech Part of Upper Silesian Basin by Using the Borehole Wall Hydrofracturing
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
    Micromechanics of geocomposites: CT images and FEM simulations
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
    Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky
    Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství
    Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Polyurethane Geocomposites - mechanical properties and deformation
    Polyurethane geocomposites. Mechanical properties and deformation
    Preparation of rock and geo-composite specimens for tensile tests by abrasive water jet
    Processing and finishing of granite surfaces
    Progress of Subsidence Depression monitored by GPS
    Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů
    Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Reinforcing of the coal by chemical grouts
    Rockbursts provoked by destress blasting in hard coal longwall mining
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Selected non-destructive methods suitable for building use evaluation of roofing slate
    Selected Non-Destructive Methods Suitable for Evaluation of Roofing Slate
    Shaping of rock specimens for testing of uniaxial tensile strength by high speed abrasive water jet: First experience
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
    Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
    Stress measurement in Carboniferous massif in eastern Czech part of Upper Silesian Basin and numerical model
    Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
    Theoretical knowledges and practical experiences with reinforcing of coal seams in Ostrava-Karviná coalfield
    Use of X-ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures
    Using of conical gauges probe for measurument of stress changes induced by progress of long wall
    Utilization of abrasive water jet for shaping of test specimens from geomaterials
    Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Viskozita dvousložkových injektážních pryskyřic
    Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
    Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin
    Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
    X-ray computed tomography and geomaterials research at the Institute of Geonics of the ASCR
    The X-ray CT lab and the research at the Institute of Geonics AS CR
    X-ray CT observation of failure in coal geo-composites
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti
    Zpevňující injektáže v uhelné sloji
Editor of Monograph
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008