Record details

Name
    Souček, Vladimír
Author of Article
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků