Record details

Name
    Sova, Vít
Author of Article
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku