Record details

Name
    Střelec, Tomislav
Author of Article
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Koráli v produktivních horninách v Horním Benešově
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi