Record details

Name
    Staš, Lubomír
Author of Monograph
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Roční zpráva o řešení projektu FR-TI3/579 v programu TIP v roce 2013
    Sběr a vyhodnocení dat ze 4 napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v rámci projektu MPO FR-TI3/325
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
Author of Article
    Alternative methods for RQD parameter determination
    Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions
    Analysis of surface movements from undermining in time
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
    Chemical grouting - laboratory study of chemical grouts and geocomposites properties
    Chemical grouts influence on mechanical properties of coal - Laboratory research
    Conical borehole strain gauge probe applied to induced rock stress changes measurement
    Conical strain gauge probe for stress measurement (delopment)
    Conical strain gauge probes for stress measurement
    Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
    Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
    Curing of epoxy systems at sub-glass transition temperature
    Development of conical probe for stress measurement by borehole overcoring method
    Development of stess-strain fields based on paleostress analysis and recent stres-masurement in the Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
    First experiences of rock stress changes measurement by conical gauge probe
    First results of conical borehole strain gaugage probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Gabriela locality: Starting geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining
    Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
    Geotechnický průzkum přehradního tělesa u Potštátu
    GNSS observations in the Gabriela locality
    GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Horizontal Stress field of carboniferous massif in Eastern Czech part of the Upper Silesian Basin
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
    Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou
    Laboratory research of coal geocomposits - some results
    Laboratory research of Coal geocomposits - some results
    Laboratory research of sealing possibilities of cohesionless soils by means of chemical grouts
    Laboratory testing of chemical grouting effects in rocks
    Long-hole destress blasting for rockburst control during deep underground coal mining
    Measurement of stress change tensor by conical gauge probe
    Measurement of stress tensor and stress changes induced by progress of long wall
    Measurements of Primary Horizontal Stresses in the Czech Part of Upper Silesian Basin by Using the Borehole Wall Hydrofracturing
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of multiseams deposit
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Micromechanics of geocomposites: CT images and FEM simulations
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
    Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Preparation of rock and geo-composite specimens for tensile tests by abrasive water jet
    Processing and finishing of granite surfaces
    Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
    Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
    Progress of Subsidence Depression monitored by GPS
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
    Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Reinforcing of the coal by chemical grouts
    Rockbursts provoked by destress blasting in hard coal longwall mining
    The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Selected non-destructive methods suitable for building use evaluation of roofing slate
    Selected Non-Destructive Methods Suitable for Evaluation of Roofing Slate
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part OKR Coalfield
    Stress measurement in Carboniferous massif in eastern Czech part of Upper Silesian Basin and numerical model
    Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    The testing of input data for the determination of rockburst focal mechanisms
    Theoretical knowledges and practical experiences with reinforcing of coal seams in Ostrava-Karviná coalfield
    Use of X-ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures
    Using of conical gauges probe for measurument of stress changes induced by progress of long wall
    Utilization of abrasive water jet for shaping of test specimens from geomaterials
    Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
    X-ray computed tomography and geomaterials research at the Institute of Geonics of the ASCR
    The X-ray CT lab and the research at the Institute of Geonics AS CR
    X-ray CT observation of failure in coal geo-composites
    Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti