Record details

Name
    Stalmachová, Barbara
Author of Article
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin