Record details

Name
    Stankovič, Jozef
Author of Article
    Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Sulfidické zrudnenia v Nízkych Tatrách a ich striebronosnosť
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Zlato v sulfidických mineralizáciach tatroveporíd
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách