Record details

Name
    Stankoviansky, Miloš
Author of Article
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Morphostructural Conditions of Northern Part of the Malé Karpaty Mts.