Record details

Name
    Tesař, Miroslav, 1956-
Author of Article
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Testování retenční schopnosti půdy
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Usazené srážky na Šumavě
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě