Record details

Name
    Turan, Ján
Author of Article
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Carbonate concretions in Permian variegated sandy shales from the Rudňany region (Spišsko-gemerské Rudoghorie Mts., western Carpathians)
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
    Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa?
    Luminiscenčné spektrá magnezitu
    Magnesite deposits and occurences in the west Carpathians, their genesis and geochemistry
    Manometria - metóda pre stanovenie uhličitanov
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla
    Výskyty zrudnených konkrécií v perme gemerika
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu