Record details

Name
    Váně, Miroslav
Author of Article
    Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
    K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina)
    K otázce záhadných Kounovských kamenných řad
    K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Návrh nového stratigrafického členění severočeského terciéru
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Nové geologické odkryvy vytvořené abrazí břehů Nechranické nádrže
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
    Přeložení toku Ohře u Postoloprt a geomorfologický vývoj údolí Chomutovky
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Šedesát let RNDr. Norberta Krutského
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve