Record details

Name
    Vaškovská, Eugénia
Author of Article
    Changes of paleogeographical conditions and their reflection in the landscape types in Slovakia during the Quaternary
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine