Record details

Name
    Vančová, Lídia
Author of Article
    Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
    Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa?
    Magnesite deposits and occurences in the west Carpathians, their genesis and geochemistry
    Výskyty zrudnených konkrécií v perme gemerika