Record details

Name
    Vass, Dionýz
Author of Article
    Alpine Molasse Basins as a Mirror of Genesis and Development of Block Structure in the West Carpathians
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
    Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
    Evaluation of Sedimentation Rates in Alpine Molasse Basins of the West Carpathians
    Geodynamics of the West Carpathians during the Neogene
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
    Hrušovské vrstvy - morské sedimenty vinickej formácie v Krupinskej planine (južné Slovensko)
    K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Opatovské vrstvy: vrchnoegerské sedimenty delty v Ipelskej kotline
    The Period of Main and Late Alpine Molasse in the Carpathians
    The Pontien sediments and basalts of the Southern Slovakia
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Sopostavlenije sakaraulskogo regiojarusa Kavkaza s eggenburgskim jarusom Zapadnych Karpat
    Temporal and Spatial Distribution of Environments and Facial Development of the West Carpathian Molasse Formations in the Neogene
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
    Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc.
    Za RNDr. Ĺudovítom Ivanom, CSc. (9.8.1913-17.12.1989)
    Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989)
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát