Record details

Name
    Vass, Dionýz, 1934-
Author of Article
    Blocks of west Carpathians and Neogene molasse basins
    Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    First version of geodynamic, palinspastic maps series of the west Carpathian Neogene on scale 1 : 1 000 000
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Indície keramického ílu v Rimavskej kotline
    K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
    Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925 - 18.3. 1985) a Eva (3.11. 1929 - 6.2. 1986)
    Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character
    Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Paleogeografia Rimavskej kotliny
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
    Revised radiometric time-scale for the central paratethyan Neogene
    Rozdelenie molás západných Karpát v čase a priestore
    Rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách
    Sedimentation rates in molasse basins of the western Carpathians
    Spomienka na Vsevoloda Čechoviča
    Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
    Štruktúrny vrt FV-1 Blhovce (2 001 M)
    Tectonic activity in time of formation of main and late molasses on Czechoslovakian west Carpathians
    Univerzitný profesor RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (2.5. 1921 - 18.12. 1985)
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.