Record details

Name
    Veselský, Jozef
Author of Article
    The age of Malé Karpaty Mts. granitoid rocks determined by Rb-Sr isochrone method
    Characteristics of the accessory minerals from some basic granitoid rock types of the western Carpathians
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
    Granitoids of the Malé Karpaty Mts.: major element chemistry and its contribution to petrogenesis
    The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism
    Migrácia elementov v metamorfných podmienkach
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    Rb-Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the Spišskogemerské rudohorie Mts. and Veporicum
    Rb-Sr izochronnoje datirovanije granitoidov djumb'jerskoj zony Nizkich Tatr (zapadnyje Karpaty)
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
    Rezuľtaty Rb-Sr opredelenija vozrasta metamorfičeskich porod kristalličeskogo kompleksa Malych Karpat
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát