Record details

Name
    Welser, Petr
Author of Article
    Almandin od Malenic u Volyně
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Siegenit z dolu Staříč
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Spinelidy z okolí Křemže
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů