Record details

Name
    Zádrapa, Miroslav
Author of Article
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Petrografie v naftové geologii
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ