Record details

Name
    Zajac, Ľubomír
Author of Article
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Toxické posobenie hliníka v prírodných vodách a podnych roztokoch na ekosystém