Record details

Name
    Zamarský, Vítězslav, 1938-
Author of Article
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
    Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
    Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
    Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Volcanic glasses from the Aden trap series in Yemen
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem