Record details

Name
    Zorkovský, Vojtech
Author of Article
    Ako viesť geologickú exkurziu
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Magnezity a ich význam pre naše národné hospodárstvo
    Metódy a rozvoj ložiskovej geológie
    Pieniny - najatraktivnejší úsek bradlového pásma
    Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
    Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Vývin názorov na geologickú stavbu Západných Karpát
    Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc
    Zeolity