Record details

Subject heading
    Au (zlato - 79)
Article
    Aurum vegetabile - rostlinné zlato
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Produkce a spotřeba zlata
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Zdroj, přenos a ukládání kovů
    Zlato trošku jinak
    Zlato ze Zlátenky u Pacova