Record details

Subject heading
    báňské zákonodárství
Article
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Background, summary and aftermath of the 1548 minning law for the Schlackenwald tin mines, Bohemia
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    České hornictví v současnosti
    Geologie a hornictví podle nových právních předpisů
    Historický přehled
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hydrogeologie a právní systém
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K některým problémům současného horního práva
    K oceňování majetku báňských podniků
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K problematice oceňování těžebního podniku
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Lomy a životní prostředí : Příklad z Francie
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Mezinárodní konference
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Poznámky k návrhu nového horního zákona
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Právo těžby na volném moři
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Realizace útlumových programů v rudném hornictví ve vztahu k horním předpisům
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz
    Současné horní právo v České republice
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Úvaha nad horním zákonem
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Zamyšlení nad otázkou nového horního zákona
    Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008