Record details

Subject heading
    instituce
Article
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Activities of Czech geomorphologists in the Research Centre for Earth Dynamics
    Akademie věd České republiky 1997
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Annual Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT)
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part II
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Česká hydrologická služba
    Česká národní skupina IAEG
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Ehrung für internationales Gemeinschaftswerk
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geofond ČR
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geologie a montánní vědy
    Geologie a ochrana přírody
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    GIS ve státní správě
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    IERS and its importance for global geodynamics
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Minutes of the 2000 IAGOD Council Meeting
    Minutes of the 2000 IAGOD General Assembly Meeting
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    National report of the Czech Republic
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Povrchové a připovrchové procesy
    Preface
    Progress in physical geography
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2000
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
    Report of the Secretary General on the activity of IAGOD for the period 1992-1994
    Report of the Secretary General on the Activity of IAGOD for the period 1996-1999 (presented at the IAGOD General Assembly Meeting, August 29, 1999, London)
    Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Targi MAGMA i GEOMA, Czechi, 08-10.40.1997
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Úvod
    Úvod
    Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Zahraniční aktivity MND
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Změny ve struktuře asociace INQUA