Record details

Subject heading
    ložiska nerud
Article
    Amazonitové pegmatity poloostrova Kola
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Barrandienské mramory
    Bauxitová ložiska v pohoří Parnassos a Giona ve středním Řecku
    Bělostný svět kararského mramoru
    Bentonit z kutnohorského krystalinika
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Diamanty v republice Sierra Leone
    The discovery of new sulphur deposits between the Vistula and San rivers (the Carpathian Foredeep, southern Poland) - a historical review
    Dolomit jako sklářská surovina
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Drahé a ozdobné kameny bývalé Jugoslávie
    Drahé a ozdobné kameny Syrské arabské republiky
    European Roofing Slates. Part 2, Geology of Selected Examples of Slate Deposits
    Fluoritová těžba v České republice
    Genetic types of the kaolin deposits in the Bohemian Massif
    Geologicko-ložisková charakteristika bauxitov južnej časti Vietnamu
    Geophysical logging for determining zones of bauxite mineralization
    Granát - významná průmyslová surovina
    Granát jako průmyslový minerál
    Horniny bohaté glaukonitem v ČR
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Industrial minerals in the age of global economy
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    Jihočeské grafity a jejich struktury
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
    Královédvorský pískovec
    Krzemionki Opatowskie - památka pravěkého dolování rohovců v Polsku
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Ložiskový geolog na penzi vzpomíná
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Management of the native sulphur deposits in the Carpathian Foredeep during the period 1953-1993
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Mineral Resources in the Hnúšťa Area, Slovenské Rudohorie Mts., Central Slovakia; a Mineralogical Study
    Minerální pigmenty ČR
    Minerální pigmenty v České republice
    Minerogenetická mapa Kuby
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Možnosti využitia vietnamských bauxitov pre Československo
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Nerostné suroviny Albánie
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové poznatky o jihočeských grafitech
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
    Polská síra
    Porcelanity na Lounsku
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Racionalizace dobývání ložiska Lazec
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Slivenecký mramor
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Uralské rubíny
    Vločková slída
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Využití nerostného bohatství Číny
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor