Record details

Subject heading
    měřičské podklady
Article
    Kolektory v historickom jadre Bratislavy
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Problematika projekce, vytyčování a provádění odkryvných prací v blízkosti podzemních inženýrských sítí
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn