Record details

Subject heading
    půda polygonální
Article
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš