Record details

Subject heading
    půda pseudoglejová
Article
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Pokryvné útvary a půdy
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci