Record details

Subject heading
    výhřevnost
Article
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR