Record details

Subject heading
    vyluhování
Article
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Adsorption properties of iron riched clays
    Aluminium complex in coal
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    The effects of S/L ratio on trace element mobilization from bentonite to wine
    An environmental impact of the pyritic bauxite from Dajti mine, Albania
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Infrared and Raman spectroscopy of acid treated vermiculites
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jedná se o hluboký omyl
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Rare earth elements, yttrium and H, O, C, Sr, Nd and Pb isotope studies in mineral waters and corresponding rocks from NW-Bohemia, Czech Republic
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí