Record details

Subject heading
    úprava surovin
Article
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Extrakčně fotometrické stanovení zlata v rudách a produktech jejich úpravy
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Granát - významná průmyslová surovina
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Literární přehled výzkumu chemického odsiřování uhlí
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
    Magnetická separace a filtrace
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
    Minerály sillimanitové skupiny
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy
    Možnosti spracovania scheelitových koncentrátov
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové pohledy na výrobu kameniva
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Problematika zkusovění slovenských sideritových koncentrátů
    Processing of the waste with content of arsenic
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Příspěvek k loužení magnezitových surovin roztoky chloridu amonného
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Radon flux from uranium mill tailings in Mydlovary
    Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Současná francouzská úpravárenská technika a technologie
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vločková slída
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy
    Významný progres scheelitovej flotácie
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi