Record details

Subject heading
    úprava vody
Article
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Chemická redukce dusičnanů ve vodách
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    Enrichment of radon-222 in water during groundwater treatment processes
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Jakost pitné vody v ČR
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Mineral and Thermal Water Purification in Czechoslovakia: Strategy and Management. Abstracts. (2 sv.)
    Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Nové postupy úpravy vody
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films
    Posibilities for reduction of radon content by non-aerating water treatment technologies
    Possibilities of radon-222 removal in groundwater treatment for drinking purposes
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Úpravna důlních vod Svatava
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.