Record details

Subject heading
    čerpání
Article
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami